Journal of Artificial Intelligence for Medical Sciences
Home > Online first articles
Research Articie
D-TransUNet: A Breast Tumor Ultrasound Image Segmentation Model Based on Deep Feature Fusion
Yiying Wan ,  Yaru Yang ,  Hongjiang Guo ,  Yangtian Yan ,  Tongtong Liu ,  Wenpei Liu ,  Yiru Wang ,  Wenhang Wang ,  Hao Dang
March 18,2024